Polish (Poland)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)

Oświadczenie spółek Amber Baltic i ABGM

W związku z pojawiającymi się w ostatnim okresie nieprawdziwymi oraz nie mającymi podstaw informacjami rozpowszechnianymi w środowisku golfowym przez Zbigniewa Foltę na jego portalu internetowym oraz Andrzeja Kalińskiego, pełnomocnika spółki Działka 89, szkalującymi spółki Golf Amber Baltic oraz Amber Baltic Golf Management, zarzucającymi przywłaszczenie majątku pola golfowego w Kołczewie, w celu wyjaśnienia wszystkich okoliczności związanych z zakończeniem umowy dzierżawy, która łączyła Spółkę Golf Amber Baltic z Agencją Nieruchomości Rolnych, a której przedmiotem było pole golfowe w Kołczewie, niniejszym informujemy zainteresowanych, że:


1.  W dniu 30 listopada 2016 została rozwiązana umowa dzierżawy zawarta w 1996 r. pomiędzy Golf Amber Baltic a Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie na dzierżawę pola golfowego Amber Baltic. W tym dniu podpisany został liczący ponad 700 stron protokół zdawczo-odbiorczy szczegółowo opisujący majątek, który został przejęty przez Agencję. Zgodnie z prawem Agencja jako właściciel nieruchomości przejęła jedynie majątek, który był na trwałe związany z polem golfowym, taki jak: budynek klubowy wraz z wyposażeniem na trwale z nim związanym, infrastrukturę pola golfowego, stanowiącą budowlę zgodnie z projektem architektonicznym, driving range, system nawadniania znajdujący się w ziemi, budynki małej architektury - mostki, tarasy, domek startera i trenera, drogi, system elektryczny wraz z oświetleniem, trafostację, bramy, ogrodzenie terenu i inne. Szczegółowo w protokole opisany został majątek ruchomy stanowiący własność spółek Golf Amber Baltic oraz Amber Baltic Golf Management taki jak: maszyny, wózki golfowe, wyposażenie restauracji oraz recepcji, driving range i stacji pomp i .in.


2.  W wyniku protokolarnego przejęcia nakładów poczynionych na wybudowanie infrastruktury pola golfowego w latach 1991-1993 oraz późniejszych Agencja Nieruchomości Rolnych przejęła na własność majątek trwały o wartości ponad 10 mln PLN według początkowych wartości bilansowych. O taką kwotę powiększyły się aktywa Agencji. Jednocześnie Agencja odmawia zapłaty kwoty ponad 3,5 mln PLN na rzecz Golf Amber Baltic za poniesione w/w nakłady inwestycyjne, która to kwota uzgodniona została na podstawie wycen niezależnych rzeczoznawców i potwierdzona w podpisanych przez Agencję porozumieniach. W związku z tym sprawa zwrotu nakładów będzie przedmiotem rozstrzygnięcia sądu.


3. W styczniu 2017 OT ANR w Szczecinie wezwał spółki Golf Amber Baltic i Amber Baltic Golf Management do usunięcia z terenu pola golfowego wszystkich składników majątku ruchomego w związku z zamiarem wydzierżawienia nieruchomości w ramach procedury przetargowej, zgodnie z którą na terenie nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy nie mogą się znajdować rzeczy stanowiące własność osób trzecich. Ostatecznie na początku lutego 2017 r. z terenu nieruchomości pola golfowego usunięte zostały wszystkie ruchomości nie związane na trwałe z nieruchomościami stanowiącymi własność Agencji.


4. Szczegółowy opis nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy został zamieszczony w treści Ogłoszenia o przetargu, który opublikowano w dniu 17 marca 2017r. Opis zawierał jedynie elementy pola golfowego na stałe związane z gruntem nieruchomości. Ogłoszenie nie zawierało specyfikacji żadnego dodatkowego wyposażenia pola golfowego, stanowiącego ruchomości ponieważ Agencja nie była ich właścicielem.


5. Z treści Ogłoszenia oraz informacji, które potencjalni oferenci mogli uzyskać w odpowiednich komórkach OT ANR w Szczecinie jasno wynikało, że planujący udział w przetargu będzie musiał dokonać niezbędnych inwestycji związanych z wyposażeniem pola golfowego praktycznie we wszystkie niezbędne urządzenia włącznie z zakupem maszyn, wyposażeniem budynku klubowego, driving range i stacji pomp jako minimum. Dodatkowo przetarg przewidywał konieczność uwzględnienia licznych wad prawnych związanych z własnością kilku działek, których Agencja nie była właścicielem w tym działki nr 89 i zrzeczenia się ewentualnych roszczeń z tego tytułu wobec ANR.


6. Pomimo dużego zainteresowania w wyniku procedury przetargowej w dniu 6 kwietnia 2017 do przetargu przystąpił tylko jeden podmiot firma Działka 89, będąca jednocześnie właścicielem działki nr 89 (część dołka nr 8 i 9). W dniu 29 kwietnia 2017 r. podpisana została umowa dzierżawy z firmą Działka 89 oraz w tym dniu nowy dzierżawca protokolarnie przejął nieruchomość pola golfowego od Agencji Nieruchomości Rolnych. Podstawą przejęcia był ten sam protokół , który został podpisany w dniu 30 listopada 2016 r. Z tego względu Agencja wydała nieruchomość w stanie identycznym jak przejęła.
7. Niestety od czasu przejęcia nieruchomości przez firmę Działka 89 jej pełnomocnik Andrzej Kaliński publicznie wobec członków ABGC oraz Zbigniew Folta, za pośrednictwem swojego portalu internetowego, rozpowszechniają nieprawdziwe, pozbawione podstaw prawnych i niezgodne z faktami informacje jakoby spółki związane z Andrzejem Jesionek przywłaszczyły sobie nie swój majątek na szkodę wyposażenia pola golfowego. Zbigniew Folta użył wręcz stwierdzenia o szabrowaniu, co oczywiście jest oszczerstwem naruszającym prawo i zapewne sprawa ta znajdzie swój finał na drodze sądowej. Ostatnio podobne oskarżenia publicznie wysuwa pan Wiesław Konieczny, właściciel hotelu Marina, nie mając ku temu żadnych podstaw. Rozpowszechnianie w środowisku golfowym takich nieprawdziwych informacji jest tym bardziej niezrozumiałe, że nikt z wyżej wymienionych nie zwrócił się do nas o wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości co do sposobu przekazania nieruchomości, dotyczy to szczególnie Zbigniewa Folty, który jako dziennikarz powinien choć w najmniejszym stopniu zadbać o obiektywizm i poznać stanowisko stron zanim się publicznie wypowie.


Reasumując, nie jest celem niniejszego Oświadczenia usprawiedliwianie się, ponieważ w tym przypadku fakty świadczą za siebie. Oświadczenie ma na celu wyłącznie uprzedzenie wszystkich osób, które w sposób bezzasadny będą publicznie powtarzały oczywiste kłamstwa rozprzestrzeniane przez Z.Foltę i A.Kalińskiego, że tego rodzaju działanie może spotkać się konsekwencjami prawnymi.
Nie mamy wątpliwości, że celem opisanych wyżej nieprawdziwych oskarżeń jest próba odwrócenia uwagi zainteresowanych przyszłością pola golfowego Amber Baltic od rzeczywistych problemów nowego dzierżawcy, w imieniu którego polem zarządza właśnie Andrzej Kaliński, który prawdopodobnie ma problemy ze sfinansowaniem niezbędnych nakładów inwestycyjnych do rozpoczęcia działalności golfowej w ramach nowej umowy dzierżawy. Oskarżanie poprzedników nie usprawiedliwi jednak faktu braku przygotowania w prowadzeniu pola golfowego, które jest dość skomplikowanym przedsięwzięciem. Hasło rozpowszechniane przez A. Kalińskiego, że przyszłość pola zależy od członków Amber Baltic Golf Club jest sprytnym wybiegiem PR-owskim i nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Przyszłość pola golfowego zależeć będzie jedynie od zdolności finansowych i biznesowych dzierżawcy do zainwestowania i utrzymania jakości pola golfowego na poziomie jak w latach 2011-2016, kiedy dzierżawcą były niżej podpisane spółki, czego oczywiście wszystkim członkom Amber Baltic Golf Club oraz golfistom z całej Polski życzymy

W  imieniu Golf Amber Baltic i Amber Baltic Golf Management
Andrzej Jesionek
Warszawa 17 maja 2017

You are here: AKTUALNOŚCI Oświadczenie spółek Amber Baltic i ABGM
ISTNIEJEMY OD 1993 ROKU. W SWOJEJ HISTORII GOŚCILIŚMY WIELE TURNIEJÓW O RANDZE MISTRZOWSKIEJ